วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และใส่ใจคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์

พันธกิจ

พันธกิจ

เราจะเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิที่เข้าถึงได้

เราจะเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิที่เข้าถึงได้

เราจะเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ที่ชุมชนให้ความไว้วางใจ

ค่าบริการในระดับที่เข้าถึงได้

บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความเข้าใจถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ และให้บริการเหนือความคาดหมาย